דיני הבחירות לכנסת
    מפת אתר
العربية   English

דיני הבחירות לכנסת

 

חוקי יסוד
 חוק הבחירות

 

      חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ" ט - 1969

     לוח זמנים לבחירות לכנסת ה- 20

 
 

חוק משאל עם  


       חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ"ט-1999​

 

 

תקנות, כללים והוראות

 

       תקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג-1973

       תקנות הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב חיילים, עובדים ומוחזקים במשמורת הצבא), התשע"ג-2012​

       הוראות הבחירות לכנסת (הזדהות באמצעות תעודה צבאית אישית), התשע"ז-2017​

       כללי הבחירות לכנסת (עיון בחומר בחירות), התשע"ח-2018

       כללי הבחירות לכנסת (אופן ומועדים למינוי סגנים ליושב ראש של ועדה אזורית), התשע"ז-2017

       כללי הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות לאסירים ושעות ההצבעה), התשמ"ח–1988

       קביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל), התשנ"ב–1992​

       הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים ובמוסדות מוכרים), התשנ"ו–1996

       נוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת, התשע"ט-2019

       נוהל הטיפול בבקשות לקביעת היעדר קלון, התשע"ד- 2013

       כללי הבחירות לכנסת (סוגי עבודות, תפקידים או שירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם), התשע"ג- 2012

       כללי הבחירות לכנסת (גמול והחזר הוצאות לחברי ועדת הבחירות המרכזית), התשע"ה-2015

       כללי הבחירות לכנסת (שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הקלפי והודעה על פרטי יושבי ראש וחברי ועדות הקלפי), התשע"ח-2018

       הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות במקומות קלפי מיוחדים במקום מושב ועדות בחירות),התשע"ח-2018​דרכי תעמולה

 

       חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959

       הגבלות ואיסורים בתעמולת הבחירות

       הוראות הבחירות (דרכי תעמולה) (סדרי הדין בבקשות ועררים), התשע"ה– 2015

 

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

 

     קובץ ההנחיות

 


שרות המדינה (נש"מ)

 

     חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) התשי"ט-1959

 


ממשלה ומפלגות

 

     חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

     חוק הממשלה, התשס"א-2001

 

מימון

 

     חוק מימון מפלגות, התשל"ג - 1973

     הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה, התשס"ט-2009

  
   

מיסוי תשלומים

 

     חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו–1996

     תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות התשנ"ו–1996

 

דיני בחירות - הספר המלא